Page 6 - KATALOG WYSTAWY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
P. 6

słowo wstępne j.e. Biskupa janusza stepnowskiego –
                ordynariusza diecezji łomżyńskiej                             Sztuka od zawsze była i jest elementem fascynującym wrażliwe serce
                             człowieka. Prawdziwy artyzm rodzi się z doświadczenia i przeżycia
                             osobistej relacji z Bogiem. Z perspektywy wszechświata to Bóg jawi
                             się jako najdoskonalszy artysta. Fakt precyzji Boga w procesie stwór-
                             czym jest nie do powtórzenia nawet przez wybitne ludzkie talenty.
                             Człowiek jako najdoskonalsze stworzenie został obdarzony nie-
                             zwykłym darem uczestniczenia w pięknie, które jest dziełem Stwór-
                             cy. Poprzez obdarzenie rozumem, wolną wolą, a przede wszystkim
                             umiejętnością zachwytu i wewnętrznego przeżycia człowiek ma moż-
                             liwość tworzenia.

                Twórczość szeroko pojęta prowadzi z kolei do zarejestrowania piękna świata, ale też do bardzo
                osobliwych projektów, których celem jest uwielbienie Boga. Sztuka bowiem, jakkolwiek klasyfi-
                kowana: świecka, sakralna, codzienna, religijna, regionalna, dotyka w różnych wymiarach Piękna
                i do niego prowadzi. Jan Paweł II w Liście do Artystów pisał: Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż
                wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał
                się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych
                oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form,
                podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia,
                w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział. Człowiek został
                więc zaproszony do dialogu z Bogiem nie tylko poprzez modlitwę, lecz także poprzez sztukę, która
                tworzy przestrzeń sacrum.

                16 kwietnia 2012 roku z ogromną radością otworzyłem Muzeum Diecezjalne w Łomży. Obiekt,
                który powstał dzięki decyzji mojego poprzednika, pozwolił na ocalenie dóbr kultury i dziedzictwa
                sztuki diecezji łomżyńskiej. Zebranie tak dużej liczby zabytków, ich właściwe przechowywanie,
                a  także udostępnienie dla zwiedzających stało się elementem propagowania kultury chrześci-
                jańskiej, a w sposób szczególny pokazaniem, że nawet dobre rzemiosło prowadzi do duchowego
                doświadczenia. Katalog, który jest pierwszym tego typu dziełem w historii diecezji łomżyńskiej,
                stanowi dowód, iż twórcza praca prowadzi z jednej strony do ochrony, a z drugiej jest meryto-
                rycznym zmierzeniem się z wielowiekową historią naszych parafii i przechowywanych tam dóbr
                kultury. Dzięki życzliwości kapłanów, proboszczów, administratorów parafii cieszymy się dziś
                miejscem, które szerzy kulturę chrześcijańską i zbliża do Boga.


                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11