Page 9 - KATALOG WYSTAWY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
P. 9

Historia zbiorów
         Muzeum Diecezjalnego         w Łomży ks. Tomasz Grabowski
         Sztuka jako wytwór człowieka to cenny element dopełnia-
         jący teologię. Zadaniem sztuki sakralnej jest objaśnianie
         prawd teologicznych, a także misja ewangelizacyjna, która
         wiąże się z przeżyciami odbiorcy. Jeśli przyjmujemy, że sztu-
         ka jest dopełnieniem prawd objawionych, to należy również
         zaznaczyć, że to słowo objawione w Biblii dopełnia sztukę .
                                   1
         Kościół od dawna był jednym z głównych mecenasów sztu-
         ki, stąd dziedzictwo sztuki wieków minionych jest w dużej
         mierze związane z  Kościołem. Na bazie reorganizowania
         administracji kościelnej powstawały i powstają nowe diece-
         zje. Biskupi diecezjalni, troszcząc się o dobro historyczne, na
         przestrzeni lat powoływali muzea diecezjalne, których pod-
         stawowym zadaniem była i jest ochrona cennych obiektów
         sztuki, a także misja ewangelizacyjna. W ten nurt tworze- Ksiądz Tomasz Grabowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego
         nia kościelnych placówek kulturalnych wpisało się muzeum  w Łomży, na ekspozycji muzealnej.
         powołane przez biskupa Stanisława Stefanka w Łomży.


         Muzeum Diecezjalne w Łomży powstało 16 kwietnia 2012
         roku – nowa placówka kulturalna uroczyście zainicjowa- Kolejna myśl o utworzeniu muzeum diecezjalnego zrodziła
         ła swoją działalność w obecności nuncjusza apostolskiego  się w latach osiemdziesiątych, kiedy biskupem łomżyńskim
         w Polsce, abp Celestino Migliore . Dzień ten był zwieńcze- został mianowany Juliusz Paetz . Biskup miał marzenie, aby
                        2
                                                   3
         niem marzeń wielu pokoleń kapłanów, którzy pragnęli, aby  w jego diecezji znalazło się miejsce, gdzie człowiek będzie
         diecezja posiadała własne muzeum ze zbiorami sztuki.  miał możliwość zetknięcia się z kulturą i sztuką wieków mi-
                                     nionych. Powstał wówczas rozległy projekt, który obejmo-
         Muzeum jest przestrzenią, w  której można doświadczyć  wał między innymi: uporządkowanie terenu wokół katedry
         atmosfery wieków minionych. Dzieje się to za sprawą eks- łomżyńskiej, rozbudowę gmachu Wyższego Seminarium
         ponatów, które pozwalają obcować z historią. Dlatego stwo- Duchownego w Łomży, a także budowę Domu Wspólnoty
         rzenie odpowiedniego miejsca było dla wielu osób sprawą  Kapłańskiej, w którym mieli zamieszkać kapłani przecho-
         nadrzędną.                       dzący na emeryturę. W ramach kompleksu budynków mia-
                                     ło powstać muzeum diecezjalne, z pełnym zakresem pra-
         Jak wynika z ustnych przekazach kapłanów diecezji łom- cowni konserwatorskich, a także sal wystawowych i galerii
         żyńskiej, tuż po utworzeniu diecezji w 1925 roku powstała  wystaw czasowych. Projekt budowy gmachu muzeum był
         inicjatywa, aby takie muzeum stworzyć w ramach nowych  włączony w kompleks Domu Wspólnoty Kapłańskiej i całej
         struktur kościelnych. Należy zwrócić uwagę na to, że czas  przestrzeni architektonicznej zaprojektowanej u zbiegu ulic:
         powstania diecezji łomżyńskiej to dwudziestolecie między- Sadowej, Giełczyńskiej i Polowej. Według projektu i makie-
         wojenne. Wydaje się z perspektywy historii, że dobrze się  ty, która do dziś obrazuje rozmach owego przedsięwzięcia,
         stało, iż wówczas nie doszło do powstania muzeum. Biorąc  miał powstać duży kompleks architektoniczny z wewnętrz-
         pod uwagę wydarzenia II wojny światowej, najprawdopo-  nym dziedzińcem, do którego wejście zaplanowano jako
         dobniej zostałoby ono wówczas złupione i zebrane obiekty  wysoką, sklepioną arkadę. Dziedziniec miał mieć charakter
         przeszłyby w obce ręce jak szereg zabudowań kościelnych  ogólnodostępny. Skąd pomysł na tak rozległe założenie?
         i  samych kościołów, które uległy zniszczeniu lub zostały
         przetrzebione z dzieł sztuki. Przykładem niepowetowanych  Diecezja od strony administracyjnej powinna posiadać
         strat może być chociażby opis inwentaryzacyjny wnętrza  dobre zaplecze techniczne i gospodarcze, a także budynki
         ówczesnego kościoła farnego, późniejszej katedry, z  XIX  usprawniające działalność Kościoła. Istniała potrzeba stwo-
         wieku, dokonany przez Leona Rzeczniowskiego i  porów-  rzenia domu dla księży emerytów. Dawniej, gdy kapłani nie
         nanie go ze spisem dzieł sztuki zredagowanym w  latach  przechodzili na emeryturę, taka konieczność nie istniała,
         osiemdziesiątych XX wieku przez Alicję Kałamajską-Saeed.  ponieważ dożywali oni swoich dni w miejscach posługi ka-
         Doskonale widać, jak wiele obrazów i innych ruchomych  płańskiej. Natomiast kiedy sformalizowano ten etap w pra-
         dzieł sztuki zagrabiono bezpowrotnie. Po wojnie księża  cy duszpasterskiej, nieodzownym elementem było stwo-
         wraz z wiernymi zajęli się odbudową zrujnowanych świątyń  rzenie odpowiedniego miejsca. Pomysł został rozszerzony
         i przywracaniem im dawnej świetności, a także doposaża- o budynki służące wiernym, jak wspominane muzeum czy
         niem w poszczególne paramenty liturgiczne.       też sale konferencyjne, które również znalazły swoje miejsce
                                     w projekcie. Prace projektowe zostały poniekąd wymuszo-
                                     ne przez miejscowe władze, które w latach osiemdziesiątych
                                     zażądały działki u zbiegu wyżej wspominanych ulic. Decy-
         1. H. Nadrowski, Teologia, Biblia i liturgia jako źródła sztuki chrześci- zja motywowana była twierdzeniem, iż Kościół nie ma tu
         jańskie w: Sacrum et decorum, red. G. Ryba, Rzeszów 2008.
         2. Muzeum Diecezjalne i  Centrum Kultury przy Szkołach Katolic-
       8  kich na szlaku ścieżki edukacyjnej, 2012, http://www.lomza.pl/index. 3. T. Czyżewski, Budowla na wieki. Krótka historia długich dziejów
                                     Kościoła w Łomży, Łomża 2003, s. 84.
         php?wiad=1115 (12.06.2017).
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14