Page 10 - KATALOG WYSTAWY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
P. 10

Muzeum Diecezjalne w Łomży, widok z lotu ptaka od południowego zachodu.

     własnego planu zagospodarowania, a teren stanowi jedynie  W ten sposób kolejna próba utworzenia dla diecezji ważnej
     ogród pod uprawy, co nie pasuje do estetyki rozwijające- instytucji kulturalnej została odłożona w czasie.
     go się miasta. Planowano w tym miejscu budowę bloków
     mieszkalnych, z których jeden miał być ekwiwalentem dla  Niewątpliwie ważnym momentem tworzenia Muzeum Die-
     diecezji za zabraną ziemię. Wówczas powstał wspominany  cezjalnego była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu
     plan zagospodarowania, co zamknęło dyskusję o przejęciu  1991 roku. Na tę okoliczność podjęto szereg starań, aby zna-
     tego terenu przez miasto.               mienitego gościa powitać jak najlepiej, a przy tym pokazać
                                 całemu światu, że Łomża stanowi ważny ośrodek kulturalny
     Prace budowlane rozpoczęto zgodnie z  przedstawionym  w  regionie. Diecezja w  porozumieniu z  Muzeum Północ-
     projektem. Należy przy tym zauważyć, że w  tym samym  no-Mazowieckim w  Łomży zorganizowała dwie wystawy:
     czasie rozbudowywano gmach seminarium duchownego.   rzeźby sakralnej i złotnictwa kościelnego. Działanie to było
     Dwie potężne budowy wymagały zaangażowania szeregu   poprzedzone solidną kwerendą dotyczącą zabytków w posia-
     osób, a  także środków finansowych. Kolejna trudność to  daniu parafii naszej diecezji. Biskup Juliusz Paetz, ówczesny
     zdobycie odpowiednich materiałów, co w tamtych czasach  ordynariusz, zwrócił się do księży z prośbą, aby przekazali ru-
     w wielu sytuacjach zależało od operatywności i umiejętno- chome obiekty sztuki kościelnej na tę wystawę. Delegowany
     ści prowadzenia rozmów z przedstawicielami komunistycz- przez biskupa kapłan wraz z przedstawicielem Muzeum Pół-
     nej władzy. Prace trwały, ale w wyniku braku dostatecznych  nocno-Mazowieckiego pozyskiwali eksponaty, zbierając je
     środków finansowych zdecydowano się na zakończenie   z terenu diecezji i protokołując przekazanie obiektów. Wysta-
     budowy kompleksu w  części obejmującej dom dla księży  wy ukazały piękno sprzętów liturgicznych i rzeźby sakralnej
     emerytów. Kolejny raz twórcza myśl o utworzeniu muzeum  diecezji łomżyńskiej. Zgromadzenie eksponatów pozwoliło
     z zapleczem konserwatorskim przeszła w sferę marzeń. Wy- zobaczyć zwiedzającym bogactwo naszego terenu, który od
     dawało się, że będzie to sprawa nieosiągalna dla diecezji.  wieków sięgał inspiracjami do „wielkiej sztuki” Zachodu. Po
     Biorąc pod uwagę podział finansów, nawet tych państwo- udanych wystawach decyzją biskupa rzeźby sakralne zostały
     wych, kultura jest sektorem niedoinwestowanym. Kościół  zmagazynowane w  pomieszczeniach diecezjalnych na po-
     jako największy mecenat kultury i  sztuki też ma w  tym  czet przyszłego muzeum. Biskup ciągle planował powołanie
     względzie ograniczone środki.             tej instytucji, ponieważ miał świadomość, że historia uczy
                                 współczesności. Jednak żadna z  podjętych przez ówczesne
     Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych po  władze diecezji prób nie dała pozytywnego rezultatu.
     raz kolejny odrodziło się pragnienie stworzenia muzeum.
     Tym razem osobą żywo zaangażowaną był ksiądz Józef Kru- W 1996 roku nastąpiła zmiana na urzędzie biskupa diece-
     czyński. Był to kapłan, który lubił sztukę i drogie mu były  zjalnego w Łomży. Ordynariuszem został biskup Stanisław
     skarby przeszłości. Podjął się zadania tworzenia muzeum,  Stefanek, dotychczasowy sufragan diecezji szczecińsko-ka-
     które według planów miało być zlokalizowane w pomieszcze- mieńskiej . Biskup po zapoznaniu się z diecezją i budynka-
                                     4
     niach na poddaszu Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. Rozpo- mi administracji kościelnej zwrócił uwagę na brak muzeum
     czął zbieranie rozproszonych zabytków, aby wyeksponować  diecezjalnego. Nie mógł jednak od razu przystąpić do jego
     je w  należyty sposób. Zostały wówczas wykonane gabloty,  utworzenia, ponieważ pilnych prac wymagała katedra .
                                                          5
     w których docelowo miała się znaleźć przygotowywana eks-
     pozycja. W  skład planowanej aranżacji miały wejść drob-
     ne przedmioty złotnicze, zabytkowe monety i stare meble.  4. Stanisław Stefanek w: Rocznik Jubileuszowy Diecezji Łomżyńskiej,
                                 red. T. Śliwowski, T. Bronakowski, S. Grodecki, Łomża 2000, s. 63.
     Ostatecznie to już zaawansowane przedsięwzięcie przerwała  5. M.K. Frąckiewicz, Katedra Łomżyńska. Przeszłość i współcze-
     śmierć księdza Kruczyńskiego w wypadku samochodowym.  sność, Łomża 2010, s. 51.               9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15