Page 11 - KATALOG WYSTAWY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
P. 11

Aby przywrócić pierwotny blask średniowiecznej budow-  Muzeum Diecezjalne w  Łomży to kameralne miejsce,
         li, zostały zaangażowane wszystkie środki. Podejmowano  gdzie każdy zwiedzający w  spokoju może zapoznać się
         również szereg innych prac, które absorbowały środki fi- z historią diecezji. Do ekspozycji zostało przeznaczonych
         nansowe. W 2009 roku diecezja łomżyńska decyzją bisku- około 450 metrów kwadratowych budynku. Główna sala
         pa Stanisława Stefanka przystąpiła do realizacji projektu  muzealna zatytułowana Między ziemią a  niebem mieści
         Renowacja zabytkowych obiektów kultury oraz rozbudo-  galerię rzeźby i  malarstwa. Najstarszymi rzeźbami są fi-
         wa Muzeum Diecezjalnego w ramach kompleksu „Narew”   gury Archanioła Gabriela i  Matki Bożej, często łączone
                           6
         o wartości prawie 8,5 miliona złotych . W ramach pod-  z warsztatem Wita Stwosza, które stanowiły elementy ołta-
         jętego zadania zaplanowano i  zrealizowano następujące  rza w kościele w Kleczkowie . Galerie rzeźby wzbogacają
                                                  10
         działania:                       również pełnych rozmiarów postacie św. Wawrzyńca, Jana
         •  Remont części zabytkowej istniejącej sali widowiskowej  Chrzciciela i biskupa Mikołaja, które były częścią ołtarza
           przy Liceum i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wy-  głównego łomżyńskiej katedry do 1959 roku. Przestrzeń
           szyńskiego w Łomży (obiekt wpisany do rejestru zabyt- ekspozycyjną na parterze zdobią obrazy m.in. portrety bi-
           ków) wraz z wyposażeniem oraz rozbudową w zakresie  skupów oraz ikony prawosławne, pochodzące ze zlikwido-
           dostosowania do potrzeb nowoczesnego multimedial-  wanej cerkwi łomżyńskiej.
           nego centrum kultury (wyposażenie sali multimedial-
           nej, odpowiednie zabezpieczenie centrum, zapewnie- Drugiej sali nadano tytuł Na plebanii. Aranżacja jest próbą
           nie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych  odtworzenia wystroju plebanii, która jako dom, a jedno-
           poruszających się na wózkach poprzez wybudowanie  cześnie miejsce spotkań jest nieodłącznym elementem pa-
           odpowiednich podjazdów oraz windy).         rafii. W sali zrekonstruowany został gabinet proboszcza,
         •  Stworzenie Muzeum Diecezjalnego w ramach rozbudo-  który stanowi również kancelarię parafialną, gdzie ksiądz
           wy i kompleksowego wyposażenia istniejącego obiektu;  podejmuje wiernych. W  wystroju gabinetu znajduje się
           w muzeum zostały umieszczone ekspozycje prezentu-  XIX-wieczna biblioteka z  bogatą dekoracją rzeźbiarską
           jące między innymi dzieje Łomży na tle historii die- oraz szeroki księgozbiór, z  czego najciekawszy, chociaż-
           cezji łomżyńskiej oraz eksponaty związane z dziejami  by z racji rozmiarów, jest Graduał Sejneński z XIX wieku
           diecezji; zostały przygotowane i wyposażone sale eks- (MD/KS/13). Na biurku i postumencie zwiedzający mają
           pozycyjne oraz zaplecze muzealne; muzeum zostało   okazję zobaczyć piękne secesyjne lampy naftowe, ręcznie
           również wyposażone w  odpowiednie zabezpieczenia   dekorowane. Jest to przykład kunsztu i finezji wykonania.
           eksponatów na wypadek zagrożeń i udostępnione oso-  W  gabinecie znajdują się również przedmioty z  czasów
           bom poruszającym się wózkach poprzez wybudowanie   współczesnych, jak chociażby maszyna licząca z lat sześć-
           odpowiednich podjazdów oraz windy.          dziesiątych.
         •  Wymiana posadzki w XV-wiecznej Katedrze pw. św. Mi-
           chała Archanioła, w prawej nawie katedry przygotowano  W części salonowej pokazano komplet eklektycznych sie-
           prezentację historii Łomży, w tym historii kościoła kate- dzisk, jak również secesyjną szafę i  intarsjowany sekreta-
           dralnego (od XV w. miejskiego kościoła parafialnego, od  rzyk, który mógł również służyć jako szyfoniera na różnego
           początku XX w. katedralnego).            rodzaju krawieckie dodatki. Na atrapie kominka umiesz-
                                     czony jest zegar z kandelabrami, wykonany z cynkalu na
         Kiedy realizacja projektu była w fazie zaawansowanej, bi- przełomie XIX i XX w. Nad kominkiem powieszono kopię
         skup zlecił zorganizowanie muzeum księdzu Tomaszowi   obrazu Teodora Axentowicza Kołomyjka. Oryginał dzieła
         Grabowskiemu . Jesienią 2011 roku został sporządzony  znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.
                7
         statut nowej placówki tak, aby mogła być osadzona ad-
         ministracyjnie w  diecezji . W  tym samym czasie biskup  Na plebanii każdy zwiedzający ma okazję poznać bogate
                     8
         ordynariusz wydał prośbę do księży proboszczów z terenu  wzornictwo szat liturgicznych, wykonywanych z poświęce-
         diecezji łomżyńskiej, aby przekazali na rzecz powstającego  niem i ogromną precyzją, które pomimo upływu lat, nadal
         muzeum eksponaty ze swoich parafii . W skład przekazy- cieszą swoim pięknem. Do stworzenia niektórych z  nich
                          9
         wanych przedmiotów weszły wszystkie te obiekty, które po- użyto pasów słuckich, które stanowiły nieodłączny element
         zostawały poza czynnym kultem religijnym i były jedynie  uroczystego stroju szlacheckiego. Noszenia pasów kontu-
         magazynowane w parafialnych pomieszczeniach.      szowych zakazał car i wówczas znaczna część szlachty prze-
                                     kazywała je do kościołów.

                                     Kolejna sala to Skarbiec. W  skład wystawionej kolekcji
                                     wchodzą: monstrancje, kielichy mszalne, pacyfikały, reli-
                                     kwiarze, ampułki, dzwonki, w głównej mierze wykonane
         6. http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=3614 (03.10.2013). ze srebra i złota, a także z blachy miedzianej i mosiężnej.
         7. W. Kłosiński, Łomża ma nową placówkę muzealną, http://www. Najstarsze kielichy umieszczone w  gablotach pochodzą
         lomzyniacy.org/nasze-wydawnictwa/54-aktualnosci/68-lomza-ma- z  okresu gotyku. Najmłodsze to wyroby XX-wieczne.
         nowa-placowka-muzealna (12.06.2017).
         8. http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=3700 (03.10.2013).
      10  9. Biskup prosi księży o eksponaty do nowego Muzeum, 2011, http:// 10.  E. Borkowska, Rzeźby Wita Stwosza w Muzeum Diecezji Łomżyń-
                                     skiej, 2012, http://www.rp.pl/artykul/861099.html (12.06.2017).
         www.4lomza.pl/index.php?wiad=26342 (12.06.2017).
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16