Page 13 - KATALOG WYSTAWY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
P. 13

Prace konserwatorskie przy zabytkach

                                     z Muzeum Diecezjalnego
                                     w Łomży –

                                     założenia konserwatorskie

                                     i ich realizacja w praktyce


                                                       Przemysław Gorek

                                     W  latach 2016–2017 w  Muzeum Diecezjalnym w  Łomży
                                     przeprowadzono szereg najpilniejszych prac konserwator-
                                     skich wybranych obiektów z ekspozycji stałej. W tym okre-
                                     sie konserwacji poddano 11 rzeźb, 6 obrazów, 1 starodruk
                                     i 1 monstrancję. Decyzja o wyborze obiektów była bardzo
                                     trudna, biorąc pod uwagę olbrzymie potrzeby kolekcji
                                     i  ograniczone możliwości realizacji. Wybór padł z  jednej
                                     strony na obiekty najcenniejsze i najistotniejsze dla ekspo-
                                     zycji muzealnej, takie jak kolekcja rzeźb gotyckich, z dru-
                                     giej strony na zabytki znajdujące się w stanie wymagającym
                                     natychmiastowej ingerencji konserwatorskiej ze względu
                                     na dramatyczny stan zachowania i postępującą degradację.
                                     Inną jeszcze grupę stanowiły obiekty, które po dawnej kon-
                                     serwacji całkowicie zatraciły swoje walory artystyczne i hi-
                                     storyczne, a nadana im estetyka wpływała znacząco na ob-
                                     niżenie ich wartości ekspozycyjnej i edukacyjnej – zapewne
                                     był to efekt braku kwalifikacji osób odpowiedzialnych za
                                     proces.


                                     Cel oraz założenia konserwacji i restauracji
                                     Wszystkie programy prac konserwatorskich były przygoto-
                                     wane indywidualnie z uwzględnieniem problematyki i sta-
                                     nu zachowania konkretnych obiektów. Bardzo zróżnico-
                                     wana kondycja, historia i charakterystyka poszczególnych
                                     zabytków wymusiła na wykonawcach niezwykle zindywi-
                                     dualizowane podejście do problemów konserwatorskich
                                     i propozycji ich rozwiązania. Można jednak stwierdzić, iż
                                     ogólnie przyjętym założeniem było powstrzymanie proce-
                                     sów destrukcyjnych i  postępujących zniszczeń, jeśli takie
                                     miały miejsce, a w następnej kolejności przywrócenie war-
                                     tości estetycznych i ekspozycyjnych.


                                     Konserwacja rzeźb
                                     W przypadku konserwacji większości rzeźb, ze względu na
                                     stan zachowania oryginalnych warstw, nie było możliwe dą-
                                     żenie do pełnej restauracji i odtworzenia pierwotnego wy-
                                     glądu. Po przeprowadzeniu badań, zabiegów technicznych
                                     i konserwacji zachowawczej ograniczono się do scalenia ko-
                                     lorystycznego i uporządkowania estetycznego powierzchni
                                     drewnianych.


                                     Omawiając konserwację jednego z  najwartościowszych
                                     obiektów na ekspozycji stałej muzeum, grupy Zwiastowania
                                     z Kleczkowa (MD/RZ/04 i MD/RZ/05), należy wspomnieć,
                                     iż nie skupiono się jedynie na konserwacji zachowawczej.
                                     Wydobycie reliktów warstw wykończeniowych polichromii
                                     spod grubych powłok zmatowiałego wosku było czynnością
                                     iście benedyktyńską. Nie udało się powrócić do pierwotne-
                                     go przekazu artystycznego, ale niewielkie, śladowo zacho-
                                     wane fragmenty polichromii sugerują odbiorcy pierwotny
                                     charakter i kolorystykę obiektu.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18