Page 15 - KATALOG WYSTAWY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
P. 15

W trakcie prac przeprowadzono wnikliwą kwerendę i badania
                                ikonograficzne pozwalające ustalić prawdopodobny układ rąk Chrystusa.
                                Na ilustracjach wybrane przykłady rzeźby Maryi z Dzieciątkiem
                                stanowiące analogię do rekonstrukcji lewej ręki Chrystusa (od lewej):
                                Matka Boska z Dzieciątkiem z Rzepiennika Biskupiego, Muzeum Narodowe w Krakowie;
                                Matka Boska z Dzieciątkiem, Ogrodzieniec, kaplica na Podzamczu;
                                Figura Marii z Dzieciątkiem, Muzeum Narodowe w Warszawie;
                                Matka Boska z Dzieciątkiem z Czchowa, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie.

         Matka Boska z Dzieciątkiem z Roman MD/RZ/01, w trakcie prac
         związanych z rekonstrukcją lewej dłoni Chrystusa. Na zdjęciu
         widoczna wykonana w drewnie lipowym dłoń i przedramię
         wraz z propozycją jabłka jako atrybutu najczęściej występującego
         w ikonografii. Ostatecznie koncepcja ta nie zyskała aprobaty
         i jabłko nie zostało umieszczone.         Konserwacja figury z  końca XV wieku Matki Boskiej
         z  Dzieciątkiem z  parafii w  Romanach (MD/RZ/01) po-  Matka Boska z Dzieciątkiem z Roman MD/RZ/01 zdjęcie wykonane
         mimo założeń konserwatorskich ze względu na wysokie  przed konserwacją. Widoczna lewa ręka Chrystusa oryginalnie
         wartości artystyczne i  historyczne obiektu przyjmujących  zachowana do łokcia, a w dalszej części wtórnie dorobiona w geście
         jedynie działania zachowawcze, wymagała przeprowadze-  błogosławieństwa.
         nia wnikliwej kwerendy historycznej oraz kompleksowych
         badań technologii wykonania warstw pierwotnych i wtór- Po odjęciu wtórnie dorobionych elementów szczegółowo
         nych. Kontrowersje wzbudzała forma lewej ręki Chrystusa,  przeanalizowano układ łokcia i sposób usadowienia nasady
         zrekonstruowanej podczas poprzednich prac konserwator- przedramienia, dzięki czemu uzyskano potwierdzenie pier-
         skich i ukazanej w geście błogosławieństwa.       wotnego kierunku ułożenia ręki w poziomie, równolegle do
                                     uda. Po dogłębnej analizie i rozważeniu propozycji konser-
         W trakcie prac zgromadzono bardzo bogaty materiał iko- wacji zachowawczej, podjęto decyzję o  wykonaniu nowej
         nograficzny dotyczący przedstawień rzeźbiarskich i ilumi- ręki zgodnie z  ikonografią XV-wiecznych przedstawień
         natorskich Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a w szczególności  Matki Boskiej z Dzieciątkiem i zachowanymi fragmentami
         przedstawienia typu XV-wiecznej Madonny Apokaliptycz-  nasady łokcia. Na podstawie wybranych analogii przedsta-
         nej. O ile układ rąk Chrystusa na podstawie analogii wydaje  wiono formę wykonaną w modelinie, a następnie wyrzeź-
         się oczywisty i w lewej ręce Jezus najczęściej trzymał atry- biono rękę w drewnie lipowym i zamontowano w miejscu
         but, a gest błogosławieństwa wykonywał zazwyczaj prawą  ubytku. Nie zdecydowano się jednak na dodanie atrybutu
         dłonią, o tyle repertuar atrybutów jest już bardzo bogaty.  ze względu na fakt, iż takie działanie nadałoby przedstawie-
         Najczęściej występuje jabłko królewskie lub owoc w posta- niu określoną wymowę treściową, co do której nie ma stu-
         ci granatu lub jabłka. Nie trudno jednak natrafić na inne  procentowej pewności.
         przedmioty trzymane przez Dzieciątko: winne grono, księ-
         gę , banderolę, sosułkę, czyżyka czy ułożenie dłoni w formie  Nie podjęto również decyzji o rekonstrukcji płomieni, które
      14  gestów rodzajowych np. palec włożony do buzi czy ciągnię- z całą pewnością były zamocowane z tyłu rzeźby, o czym
    KoserwaCja cie Marii za maforium.                 świadczą ślady gniazd stolarskich, które tworzą płomienistą
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20