Page 12 - KATALOG WYSTAWY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
P. 12

Zabytkowe monstrancje to wspaniały przykład jubiler-
     skiego kunsztu. Są niezwykle pięknie dekorowane, by pod-
     kreślić centralne miejsce, które w liturgii zajmuje hostia.

     Dzięki determinacji ks. biskupa Stanisława Stefanka i jego
     następcy na urzędzie ordynariusza ks. biskupa Janusza
     Stepnowskiego Muzeum Diecezjalne zainaugurowało swoją
                    11
     działalność 16 kwietnia 2012 roku . Rok po poświęceniu
     8  kwietnia 2013 roku otwarto kolejną salę przeznaczoną
     na wystawy czasowe. Działalność muzealnej galerii zainau-
     gurowała wystawa dorobku artystycznego, artysty plastyka
     i witrażysty Mieczysława Mazura . Od tego momentu wy-
                    12
     stawy w galerii są systematycznie zmieniane. Duża liczba
     zwiedzających jest miłym podziękowaniem za wykona-
     ną pracę – przez półtora roku działalności Muzeum Die-
     cezjalne odwiedziło ponad 10 tysięcy osób, co jest bardzo
     dobrym wynikiem jak na tak krótki czas funkcjonowania.
     Cieszy zainteresowanie nie tylko lokalne, lecz także grup
     z całej Polski i z zagranicy. Poza zwiedzaniem w placówce
     są prowadzone lekcje muzealne. W ten sposób poznawa-
     nie lokalnej historii jest połączone z twórczym spędzeniem
     wolnego czasu.

     Należy zaznaczyć, iż tworzenie tego typu placówek przy-
     czynia się do propagowania regionalnej kultury i historii.
     We współczesnych czasach coraz częściej, również w wy-
     miarze kultury i sztuki, dochodzi do głosu pojęcie komer-
     cjalizacji. Muzea diecezjalne, w  tym powstałe muzeum
     w Łomży, ukazują bogactwo lokalnej sztuki, jednocześnie
     wskazując na duchowy wymiar i niepowtarzalność zacho-
     wanych obiektów. Przedstawiona historia powstania mu-
     zeum to próba ukazania tła, w jakim placówka była powo-
     ływana do istnienia, a także zachęta, by to doświadczenie
     podjąć w innych miejscach.
                       Ks. Tomasz Grabowski,
           Absolwent historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie
              Lubelskim im. Jana Pawła II. Ukończył również
              konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych
            Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011
             założył i prowadzi Muzeum Diecezjalne w Łomży.

     11. Otwarcie unijnego projektu Kompleks Narew Diecezji Łomżyńskiej
     w  Łomży, 2012, http://www.wrotapodlasia.pl/pl/archiwum/rok_2012/
     II_kwartal/Otwarcie_unijnego_projektu_Kompleks_Narew_Diece-
     zji_Lomzynskiej_w_Lomzy.htm (12.06.2017).
     12. W. Chamryk, Zachwycające piękno witraży Mazura, 2013,
     http://4lomza.pl/index.php?wiad=31760 (12.06.2017).
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17